1001_XMedical_biomedical_engineering

نوع دروس و زمینه تحصیلات آتی رشته مهندسی پزشکی

تقسیمات مختلف این رشته و شاخه های مربوط به آن به طور کلی سه شعبه مشخص تحت عنوان مهندسی پزشکی تعریف گردیدند که عبارت بودند از:

بیوالکتریک، بیومکانیک و بیومواد. امروزه در دنیا این سه گرایش با نام مهندسی پزشکی ادامه مطلب …

Biomedical Engineering

گرایش های رشته مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی رشته‌ای متشکل از گرایشهای متعدد مهندسی و علوم پزشکی است.
هم اکنون در ایران در مقاطع مختلف آموزش عالی گرایش‌های زیر تدریس می‌گردند ادامه مطلب …